Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรับสมัคร

ข่าวประกาศ

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Monday, 03 October 2016
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แจ้งวันสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

Friday, 26 August 2016
แจ้งวันสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

แจ้งวันสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

Friday, 05 August 2016
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

ประกาศ ม.ร. กำหนดเปิดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท CCO ภาค 1/2559

Tuesday, 02 August 2016
ประกาศ ม.ร. กำหนดเปิดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท CCO ภาค 1/2559

ประกาศ ม.ร. กำหนดเปิดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ M.A. (HRD) for CCO. รุ่นที่ ๑๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Monday, 30 May 2016

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ M.A. (HRD) for CCO. รุ่นที่ ๑๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Wednesday, 18 May 2016
ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา ส่งบทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการ ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงบูรณาการศาสตร์ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมดเขตส่งบทความฉบับที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 2559

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการขอขรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการเขียนงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

Monday, 15 February 2016

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการขอขรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการเขียนงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

Monday, 15 February 2016

ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทษ ไหว้ครูและกิจกรรมเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทษ ไหว้ครูและกิจกรรมเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ CCO รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง CCO รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท...

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร

ราคากลาง โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา...

จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ (๑๐)

ดุษฎีนิพนธ์

ชื่อเรื่อง ดุษฎีนิพนธ์ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ดุษฎีบัณฑิต Copy Link เพื่อดาวน์โหลด : https://drive.google.com/folderview?id=0B9us24w7l70GV1d2WllPRlZuNlU&usp=sharing

บทความวิชาการ "องค์ประกอบสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัย"

ชื่อเรื่อง บทความวิชาการ "องค์ประกอบสมรรถนะของอาจารย์มหาวิทยาลัย"ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 55

ชื่อเรื่อง วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 55ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง :กองบรรณาธิการวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 54

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 54 ชื่อเรื่อง วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปีที่ 54ชื่อ-สกุล ผู้แต่ง : กองบรรณาธิการวารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Login

Login เข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Logout

Logout ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่