Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 16

Wednesday, 22 January 2020
รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 16

สมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ----------------------------------------------------------------- ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับสมัครทางไปรษณีย์) ---------------------------------------------------------- สมัครเรียน ออนไลน์ ------------ ประกาศรับสมัคร -------------------- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร -------------------------------------------- ตัวอย่างเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ ---------------------------------------

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาภาคพิเศษ M.A.(HRD)CCO

Thursday, 06 June 2019
รับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการศึกษาภาคพิเศษ M.A.(HRD)CCO

ดาวน์โหลดใบสมัคร สมัครเรียนออนไลน์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา CCO

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาภาคพิเศษ M.A.(HRD)CCO

Thursday, 06 June 2019
รับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการศึกษาภาคพิเศษ M.A.(HRD)CCO

ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับสมัครทางไปรษณีย์) ------------------------------------------------------- สมัครเรียนออนไลน์ -------------------------------- ค่าธรรมเนียมการศึกษา CCO ---------------------------- ประกาศรับสมัคร --------------------- หลักสูตรการศึกษา -------------------

ข่าวประกาศ

รายชื่อกระบวนวิชาและช่องทางการติดต่อ การจัดสอบออนไลน์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รอบ2 ภาคเรียนที่ 2/2563

Wednesday, 30 June 2021

1 กระบวนวิชา HRD2101 วันสอบ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. นักศึกษาเข้ากลุ่มการสอบในลิงค์ด้านล่างนี้ https://bit.ly/3h0WjZw 2 กระบวนวิชา HRD2102 วันสอบ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. นักศึกษาเข้ากลุ่มการสอบในลิงค์ด้านล่างนี้ https://bit.ly/3jmDAcw 3 กระบวนวิชา HRD2103 วันสอบ 8 สิงหาคม 25...

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Monday, 03 October 2016
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

Friday, 05 August 2016
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา


คู่มือปฐมนิเทศ 2562    Read More...
Hits : 351

คู่มือปฐมนิเทศ 2563   Read More...
Hits : 492

IMAGE "ฝึกงานนึกถึงสำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ RAM 3000... Read More...
Hits : 3425

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี... Read More...
Hits : 1436

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทษ ไหว้ครูและกิจกรรมเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทษ ไหว้ครูและกิจกรรมเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ CCO รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง CCO รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท...

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร

ราคากลาง โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา...

จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ (๑๐)

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Login

Login เข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Logout

Logout ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่