Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาโท (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

Wednesday, 18 August 2021

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร สมัครทาง Online (22 ธ.ค.-1 เม.ย. 2565)

รับสมัครปริญญาตรีนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565

Wednesday, 22 January 2020

ประกาศรับสมัคร รับสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต รับสมัครนักศึกษาย้ายโอนต่างสถาบัน รับสมัคร Pre-Degree

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 17

Wednesday, 22 January 2020

สมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ----------------------------------------------------------------- ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับสมัครทางไปรษณีย์) ---------------------------------------------------------- สมัครเรียน ออนไลน์ ------------ ประกาศรับสมัคร -------------------- ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร -------------------------------------------- ตัวอย่างเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ --------------------------------------- หลักสูตรปริญญาเอก (ฉบับปรับปรุง 2565)

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการศึกษาภาคพิเศษ M.A.(HRD)CCO รุ่นที่ 18

Thursday, 06 June 2019
รับสมัครนักศึกษาใหม่  โครงการศึกษาภาคพิเศษ M.A.(HRD)CCO รุ่นที่ 18

ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับสมัครทางไปรษณีย์) ------------------------------------------------------- สมัครเรียนออนไลน์ -------------------------------- ค่าธรรมเนียมการศึกษา CCO ---------------------------- ประกาศรับสมัคร --------------------- หลักสูตรการศึกษา -------------------

ข่าวประกาศ

รายชื่อกระบวนวิชาและช่องทางการติดต่อ การจัดสอบออนไลน์คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รอบ2 ภาคเรียนที่ 2/2563

Wednesday, 30 June 2021

1 กระบวนวิชา HRD2101 วันสอบ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. นักศึกษาเข้ากลุ่มการสอบในลิงค์ด้านล่างนี้ https://bit.ly/3h0WjZw 2 กระบวนวิชา HRD2102 วันสอบ 15 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 -12.00 น. นักศึกษาเข้ากลุ่มการสอบในลิงค์ด้านล่างนี้ https://bit.ly/3jmDAcw 3 กระบวนวิชา HRD2103 วันสอบ 8 สิงหาคม 25...

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Monday, 03 October 2016
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

Friday, 05 August 2016
ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ เรื่องขอให้นักศึกษาเข้ามาตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน ตามโครงสร้างหลักสูตปริญญาตรี ของคณะ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ก่อนจะดำเนินการยื่นเรื่องแจ้งจบการศึกษา


คู่มือปฐมนิเทศ 2562    Read More...
Hits : 511

คู่มือปฐมนิเทศ 2563   Read More...
Hits : 606

IMAGE "ฝึกงานนึกถึงสำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ RAM 3000... Read More...
Hits : 3634

IMAGE     --------------------------  ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาใหม่... Read More...
Hits : 567

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาตรี... Read More...
Hits : 1843

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทษ ไหว้ครูและกิจกรรมเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทษ ไหว้ครูและกิจกรรมเรียนรู้ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ CCO รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสระบุรี

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง CCO รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท...

ราคากลางโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร

ราคากลาง โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ปฐมนิเทศ ไหว้ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา...

จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

จ้างเหมาศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ (๑๐)

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก เพื่อเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Login

Login เข้าใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

Logout

Logout ออกจากระบบ เมื่อเลิกใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่าน

แบบคำร้องแจ้งลืมรหัสผ่านใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่

amazewatches.com enlightened through latter nineteenth century eu good sized train location in your space of this cheese dome. have a good number of high- skill www.omega.to. have a good number of high- skill paneraiwatches. tight development wants will be extensive plus efficient best swiss replicauhren.to safeguards. the best wherewatches in the world is very different from the extraordinary beauty of surprise. swiss made https://pt.upscalerolex.to/ are value to buy online. beautiful layout is a elements for best swiss https://www.burberry.to/. beautiful layout is a elements for best swiss https://www.christianlouboutinreplica.ru/. real hands to produce may be the qualities associated with best www.chia-anime.to.