เกี่ยวกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty of Human Resource Development Ramkhamhaeng University

 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10/2552 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 วาระที่ 5.4 อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 คณะกรรมการอำนวยการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  1. อธิการบดี ประธานกรรมการ
  2. คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองประธานกรรมการ
  3. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
  4. นายชำนาญ เต็มเมืองปัก กรรมการ
  5. นายรังสรรค์ แสงสุข กรรมการ
  6. นายเอื้อน ปิ่นเงิน กรรมการ
  7. นายบุญมี พันธุ์ไทย กรรมการ
  8. นายสุรเดช สำราญจิตต์ กรรมการ
  9. นายจักรกฤช ศรีธนกฤช กรรมการและเลขานุการ
  10. นางทิพาพัน ศรีวัฒนศิริกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

           
(อ้างถึง คำสั่งสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ 88/2557 ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

 

 

ที่ตั้ง

อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240

Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University Huamark, Bangkapi, Bangkok, 10240

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และมีสำนึกนำต่อสังคม และประเทศชาติ

2. เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เหมาะสมกับ ยุคโลกาภิวัตน์

3. เพื่อผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถในการบริหารโครงการการศึกษา การฝึกอบรม และโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

หลักการและเหตุผล

ตามพันธกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ข้อที่ (1) ว่าด้วยการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรอบรู้อย่างเท่าทัน และกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน ให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบวิชาชีพ และมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต นั้น

ทางมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว และเห็นว่ายังขาดแคลนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยตรง จึงได้ริเริ่มโครงการจัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ทั้งนี้ได้ขอบรรจุโครงการดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553 ของมหาวิทยาลัย-รามคำแหง ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก

 

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่