เกี่ยวกับคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Faculty of Human Resource Development Ramkhamhaeng University

 

แนะนำคณะ

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และปริญญาโทถึงปริญญาเอก นับเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และมีสมรรถนะในการพัฒนาหลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ

วิสัยทัศน์: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์การ: ใฝ่เรียนรู้ สู่การพัฒนา

ปรัชญา: ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก

ปณิธาน: มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

อัตลักษณ์: ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์: การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

สีประจำคณะ : สีเทา

ประวัติ ความเป็นมา

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่  ปี พ.ศ. 2538 โดยแรกเริ่มนั้น ใช้ชื่อหลักสูตรว่า “หลักสูตรศึกษาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกโรงเรียน” และได้มีการปรับปรุงหลักสูตร ในปี พ.ศ. 2539 และแก้ไขชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาต่อเนื่อง” ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอีกครั้ง และแก้ไขชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” และในปี พ.ศ. 2548 ได้ปรับปรุงหลักสูตรและแก้ไขชื่อหลักสูตรเป็น “หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” ปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุด เมื่อปี พ.ศ. 2551 โดยชื่อหลักสูตรคงเดิม ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 10/2552 วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2552 วาระที่ 5.4 อนุมัติโครงการจัดตั้งคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เปิดสอน 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ปริญญาตรี)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ปริญญาโท)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ปริญญาเอก)

 

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่