อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน จันทร์เจริญ

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • M.A. (Adult Education), The Ohio State University
 • ค.บ. (คณิตศาสตร์), วิทยาลัยครูสวนดุสิต

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.ท. หญิง ดร. ชมสุภัค ครุฑกะ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

วุฒิิการศึกษา

 • ปร.ด.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พย.ม. (บริหารพยาบาล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์), วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ปานจันทร์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สค.บ. (สังคมฯทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • นท.บ. (นิเทศศาสตร์ทั่วไป), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. เอกสิทธิ์ สนามทอง

อาจารย์ประจำคณะ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาทรัทยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยลัยเกษมบัณฑิต
 • บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการตลาด มหาวิทลัยเกษมบัณฑิต
 • บธ.บ. (บริการธุรกิจบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

อาจารย์ ดร.กิตติ ชุณหศรีวงศ์

อาจารย์ประจำคณะ

ประวัติการศึกษา

 • ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต) สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

อาจารย์ ดร.วรรธนศม เมฆสุวรรณ

อาจารย์ประจำคณะ

วุฒิการศึกษา

 • ปร.ด. (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาการบริหารทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บธ.บ. (บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

อาจารย์ภาสกร เรืองวานิช

อาจารย์ประจำคณะ

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.ม. (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วท.บ. (วิทยาศาสตร์การกีฬา), สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
 

อาจารย์สวรรยา แสงสุข

อาจารย์ประจำคณะ

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์), สถาบันราชภัฎพระนคร

 

อาจารย์เอนก ประดิษฐารมณ์

อาจารย์ประจำคณะ

วุฒิการศึกษา

 • ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รบ. (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาบริหารรัฐกิจ มหวิทยาลัยรามคำแหง

 

อาจารย์วไลพร อาจารีวัฒนา

อาจารย์ประจำคณะ

วุฒิการศึกษา

 • ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่