หลักสูตรปริญญาตรี

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ความเป็นมา

แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง จึงได้กำหนดเป็นหลักปรัชญาของสาขาวิชาว่า “ทรัพยากรมนุษย์ มีคุณค่าต้องพัฒนาให้ทันโลก” ถือเป็นหลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ การพัฒนาองค์กร การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาสายงานอาชีพ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐและภาคเอกชน ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงความรู้ในสังคมฐานความรู้ยุคโลกาภิวัตน์

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ 900/2552 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 จึงได้พิจารณาจัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา-ทรัพยากรมนุษย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของกระทรวง-ศึกษาธิการ ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับปฏิบัติการ ตามความต้องการของหน่วยงาน และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2555 ให้ความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

การจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก 66 หน่วยกิต หมวดวิชาโท 18 หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 132 หน่วยกิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน ให้นักศึกษาเทียบโอนการศึกษาในระบบได้ 36 หน่วยกิต การเทียบโอน ผลการเรียนรู้ได้ 30 หน่วยกิต (หมวดวิชาโท 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต) และศึกษาเพิ่มเติมในหมวดวิชาเอก 66 หน่วยกิต รวมทั้งหมด 132 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร 132 หน่วยกิต ประกอบด้วย

1. วิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต

2. วิชาเอก 66 หน่วยกิต

3. วิชาโท 18 หน่วยกิต

4. วิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต

รวม 132 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต (เรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา)

RAM1000 ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge and Morality) (บังคับไม่นับหน่วยกิต)

ประกอบด้วยวิชาในกลุ่ม 5 กลุ่ม ต่อไปนี้

1.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Science & Mathematics) 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนวิชาในข้อ ก. และ ข. ข้อใดข้อหนึ่ง 1 กระบวนวิชา

ก. วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics)

INT1005 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Systems)

MTH1003 คณิตศาสตร์เบื้องต้น (Basic Mathematics)

STA1003 สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด INT, MTH, STA ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้

ข. วิชาวิทยาศาสตร์ (Science)

AGR1003 การเกษตรเบื้องต้น Introduction to Agriculture

BIO1003 ชีววิทยาเบื้องต้น Introduction to Biology

CMS1003 เคมีเบื้องต้น Introduction to Chemistry

GLY1003 ธรณีวิทยาเบื้องต้น Introduction to Geology

MET1003 อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น Fundamental of Meteorology

PHY1001 ฟิสิกส์ทั่วไป Introduction to Physics

SCI1003 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน Basic Science

หรือเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด AGR, BIO, CMS, GLY, MET, PHY, SCI ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (Humanities) 12 หน่วยกิต

เลือกเรียน 1 วิชา

ART1003 ศิลปวิจักษณ์ Art Appreciation

MSA1003 ดนตรีวิจักษณ์ Music Appreciation

เลือกเรียน

1 วิชา

HIS1001 อารยธรรมตะวันตก Western Civilization

HIS1002 อารยธรรมตะวันออก Eastern Civilization

HIS1201 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย Foundations of Thai Culture

LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า

Information and Technology for Searching

PHI1003 ปรัชญาเบื้องต้น Introduction to Philosophy

GAS…/PED… วิชาพลศึกษา (ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวด GAS หรือ PED ที่นับเป็นวิชาพื้นฐานได้ 1 กระบวนวิชา)

1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (Social Science) 3 หน่วยกิต

ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป General Economics

เลือกเรียน

1 วิชา

LAW1004 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป Introduction to Law

PSY1001 จิตวิทยาทั่วไป General Psychology

POL1100 รัฐศาสตร์ทั่วไป Introduction to Political Science

SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น

Introduction to Sociology and Anthropology

1.4 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนภาษาใดภาษาหนึ่ง ภาษาละ 4 กระบวนวิชา (กระบวนวิชาละ 3 หน่วยกิต) ดังนี้

ภาษาญี่ปุ่น

JPN1001 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (Fundamental Japanese 1)

JPN1002 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (Fundamental Japanese 2)

JPN2001 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (Fundamental Japanese 3)

JPN2002 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 4 (Fundamental Japanese 4)

ภาษาจีน

CHI1001 ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (Fundamental Chinese 1)

CHI1002 ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (Fundamental Chinese 2)

CHI2001 ภาษาจีนพื้นฐาน 3 (Fundamental Chinese 3)

CHI2002 ภาษาจีนพื้นฐาน 4 (Fundamental Chinese 4)

ภาษาอังกฤษ

ENG1001 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จำเป็นในชีวิตประจำวัน

(Basic English Sentences and Essential Vocabulary in

Daily Life)

ENG1002 ประโยคและศัพท์ทั่วไป

(English Sentences and Vocabulary in General Use)

ENG2001 การอ่านเอาความ (Reading for Comprehension)

ENG2002 การอ่านตีความ (Interpretative Reading)

ภาษาฝรั่งเศส

FRE1001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (Fundamental French 1)

FRE1002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 (Fundamental French 2)

FRE2001 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3 (Fundamental French 3)

FRE2002 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 (Fundamental French 4)

ภาษาเยอรมัน

GER1001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 (Fundamental German 1)

GER1002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 (Fundamental German 2)

GER2001 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 3 (Fundamental German 3)

GER2002 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 4 (Fundamental German 4)

ภาษารัสเซีย

RUS1001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 (Fundamental Russian 1)

RUS1002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 (Fundamental Russian 2)

RUS2001 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 (Fundamental Russian 3)

RUS2002 ภาษารัสเซียพื้นฐาน 4 (Fundamental Russian 4)

1.5 กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต

THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย

(Structure of Thai and Its Usage)

THA1002 ความรู้ทั่วไปทางวรรณคดีไทย

(Introduction to Thai Literature)

2. หมวดวิชาเอก 66 หน่วยกิต

2.1 วิชาเอกบังคับ 39 หน่วยกิต

HRD2101 หลักการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Principles of Human Resource Development)

HRD2102 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์กร

(Adult Learning in Organization)

HRD2103 ยุทธศาสตร์การเรียนรู้และการฝึกอบรม

(Learning Strategies and Training)

HRD2104 การจัดดำเนินการการเรียนรู้ (Learning Facilitation)

HRD2105 การวิเคราะห์ความจำเป็นและการประเมินโปรแกรม

(Needs Analysis and Program Evaluation)

HRD2106 การออกแบบโครงการการเรียนรู้และการฝึกอบรม

(Learning and Training Program Design)

HRD2107 นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Innovation and Technology for Human Resource

Development)

HRD3108 หลักการการจัดการความรู้ (Principles of Knowledge

Management)

HRD3109 หลักการการพัฒนาองค์กร

(Principles of Organizational Development)

HRD3110 หลักการการจัดการพัฒนาสายงานอาชีพ

(Principles of Career Development)

HRD4111 แนวโน้มและประเด็นทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Trends and Issues in Human Resource Development)

HRD4112 จรรยาบรรณวิชาชีพของนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Professional Ethics for Human Resource Developers)

HRD4113 การฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Practicum in Human Resource Development)

2.2 หมวดวิชาเอกเลือก 27 หน่วยกิต แบ่งเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา ให้เลือกเรียนวิชาเอกเลือกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น

2.2.1 กลุ่มสาขาวิชาการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

HRD3201 การจัดการความรู้และการเรียนรู้

(Knowledge Management and Learning)

HRD3202 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

(Knowledge Management Strategies)

HRD3203 การวางแผนการจัดการความรู้

(Knowledge Management Planning)

HRD3204 การจัดการความรู้ขององค์กร

(Organizational Knowledge Management)

HRD4205 เทคโนโลยีการจัดการความรู้

(Technologies for Knowledge Management)

HRD4206 หลักจริยธรรมและกฎหมายในการจัดการความรู้

(Ethics and Legal Issues in Knowledge Management)

HRD4207 เทคนิคในการจัดเก็บความรู้

(Knowledge Capture Techniques)

HRD4208 ประเด็นพิเศษการจัดการความรู้

(Special Issues on Knowledge Management)

HRD4209 การปฏิบัติการการจัดการความรู้

(Practicum in Knowledge Management)

HRD4210 การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในประชาคมอาเซียน

(Comparative Study of Human Resource

Development in ASEAN Community)

2.2.2 กลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาองค์กร (Organization Development)

HRD3301 หลักการการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

(Principles of Learning Organization Development)

HRD3302 การวางแผนการจัดองค์การแห่งการเรียนรู้

(Learning Organizational Management Planning)

HRD3303 วัฒนธรรมองค์การและการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้

(Organizational Cultures and Learning Organization

Development)

HRD3304 การพัฒนาองค์การนวัตกรรม

(Innovative Organization Development)

HRD4305 ทักษะการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Human Resource Development Consulting Skills)

HRD4306 การเรียนรู้เป็นทีมและทีมงาน

(Team Learning and Team Work)

HRD4307 การเสริมสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคล

(Enriching Individual’s Potential)

HRD4308 การจัดองค์การแห่งการเรียนรู้แบบเชิญชวน

(Inviting Learning Organization Management)

HRD4309 การเรียนรู้และการคิดเชิงระบบ

(Learning and Systematic Thinking)

2.2.3 กลุ่มสาขาวิชาการพัฒนาอาชีพ (Career Development)

HRD3401 เทคนิคการวางแผนอาชีพและการพัฒนาบุคลากร

(Career Planning and Staff Development Technique)

HRD3402 การบริหารจัดการอาชีพ (Career Management)

HRD3403 การพัฒนาอาชีพรายบุคคล

(Individualized Career Development)

HRD3404 การให้คำปรึกษาและการวางแผนอาชีพ

(Career Counseling and Planning)

HRD4405 ภาวะผู้นำในองค์กร (Leaderships in Organization)

HRD4406 เทคนิคการสอนงาน และการเป็นพี่เลี้ยง

(Coaching and Mentoring Technique)

HRD4407 การประเมินผลการปฏิบัติงานเชิงระบบ

(Performance Assessment Systems)

HRD4408 การบริหารโครงการ (Project Management)

HRD4409 การจัดการสมรรถนะในการพัฒนาสายงานอาชีพ

(Competency Based Management for Career

Development)

3. หมวดวิชา โท 18 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย-ราม คำแหง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะนั้น ๆ และไม่ซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชาเอก ในสาขาวิชาที่เรียน

4. หมวดวิชาเลือกเสรี 12 หน่วยกิต

นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย-รามคำแหงที่ไม่ซ้ำกับกระบวนวิชาที่เรียนเป็น วิชาพื้นฐานทั่วไป วิชาเอก และวิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต หรือเลือกกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา (9 หน่วยกิต)

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่