หลักสูตรปริญญาโท

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

(Master of Arts Program in Human Resource Development)

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

1. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ. ม. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Human Resource Development)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : M. A. (Human Resource Development)

2. การเรียนการสอน

ภาคปกติ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.

ภาคพิเศษ วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.

3. จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา

ภาคปกติ รับ ๒๐ คน ภาคพิเศษ รับ ๔๐ คน

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

4.1 สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรองแล้ว และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา

4.2 ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

4.3 ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด เนื่องจากกระทำความผิดหรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

4.4 ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

4.5 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดไว้เฉพาะสาขาวิชา

5. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

6. โครงสร้างหลักสูตร

6.1 จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก 2

แผน ข

สารนิพนธ์

การศึกษาอิสระ

ก. หมวดวิชาปรับความรู้และกระบวนวิชาไม่นับหน่วยกิต

ข . หมวดวิชาพื้นฐาน

ค. หมวดวิชาเอก

1. วิชาเอกบังคับ

2. วิชาเอกเลือก

ง. หมวดวิชาศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง

1. วิทยานิพนธ์

2. การศึกษาอิสระ/ สารนิพนธ์

จ. การสอบประมวลความรู้

(12)

6

15

3

12

-

0

(12)

6

15

12

-

3

0

(12)

6

15

12

-

3

0

รวม

36

36

36

การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

การสอบประมวลความรู้ เป็นการสอบข้อเขียนและ/หรือสอบปากเปล่าใน สาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้มีสิทธิสอบจะต้องสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีคะแนนสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 โดยให้สอบในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

7. รายวิชาสำหรับหลักสูตร แผน ก 2 และ แผน ข ที่นักศึกษาต้องเรียนมีดังนี้

หมวดวิชาปรับความรู้และกระบวนวิชา ไม่นับหน่วยกิต นักศึกษาแผน ก2 และ แผน ข ต้องสอบให้ได้ สัญลักษณ์ S รวม 4 กระบวนวิชา ต่อไปนี้

HRD 6000

การใช้ภาษาอังกฤษด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(3) หน่วยกิต

(Technical English in Human Resource Development)

HRD 6001

พฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของมนุษย์

(3) หน่วยกิต

(Human Learning Behavior and Thinking Process)

RAM 6000

ความรู้คู่คุณธรรม

(3) หน่วยกิต

(Knowledge and Morality)

RAM 6003

บัณฑิตศึกษา

(3) หน่วยกิต

(Graduate Study)

หมวดวิชาพื้นฐาน (6 หน่วยกิต) ประกอบด้วยกระบวนวิชาที่จำเป็น ในการศึกษาขั้นมหาบัณฑิตทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาทั้ง 2 แผนจะต้องเรียนในกระบวนวิชา ดังต่อไปนี้

HRD 6101

ปรัชญาและหลักการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Philosophy and Principles of Human Resource Development)

HRD 6104

วิจัยและสถิติทางการศึกษา

3 หน่วยกิต

(Educational Research and Statistics)

หมวดวิชาบังคับ

1. วิชาเอกบังคับ กำหนดให้เรียนกระบวนวิชาดังต่อไปนี้

แผน ก 2 15 หน่วยกิต

แผน ข 15 หน่วยกิต

HRD 6102

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้เรียนผู้ใหญ่

3 หน่วยกิต

(Adult Learning and Adult Learners)

HRD 6103

การวางแผนการพัฒนาและการจัดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Planning, Developing and Managing Human Resource Development Program)

HRD 6105

การศึกษางานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Research Studies in Human Resource Development)

HRD 6106

การฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Practicum in Human Resource Development)

HRD 6107

สัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Seminar in Human Resource Development)

2. วิชาเอกเลือก

แผน ก 2 3 หน่วยกิต

แผน ข 12 หน่วยกิต

HRD 6108

การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน

3 หน่วยกิต

(Comparative Study of Human Resource Development in ASEAN Community)

HRD 7201

จริยธรรมสำหรับนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Ethics for Human Resource Developer)

HRD 7202

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Innovation in Human Resource Development)

HRD 7203

การศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอายุ

3 หน่วยกิต

(Education and Training for the Aging)

HRD 7204

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์กร

3 หน่วยกิต

(Human Resource and Organization Development)

HRD 7205

ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Leadership in Human Resource Development)

HRD 7206

ยุทธศาสตร์การฝึกอบรม

3 หน่วยกิต

(Training Strategies)

HRD 7207

นโยบายและการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Policy and Program Implementation for Human Resource Development)

HRD 7208

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวโน้มในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

(Strategic Issues and Trends in Human Resource Development)

หมวดวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

แผน ก 2 12 หน่วยกิต

HRD 7099

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

(Master’s Thesis)

แผน ข (เลือก 1 กระบวนวิชา)

HRD 7098

สารนิพนธ์

3 หน่วยกิต

(Thematic Paper in Human Resource Development)

HRD 7096

การศึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(Independent Studies in Human Resource Development)

3 หน่วยกิต

การสอบประมวลความรู้ แผน ก2 และแผน ข

HRD 7097

การสอบประมวลความรู้

(0-0-0)

(Comprehensive Examination)

8. แผนการศึกษา

1. แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแผน ก2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

HRD 6000

การใช้ภาษาอังกฤษด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(3) หน่วยกิต

HRD 6001

พฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของมนุษย์

(3) หน่วยกิต

RAM 6000

ความรู้คู่คุณธรรม

(3) หน่วยกิต

RAM 6003

บัณฑิตศึกษา

(3) หน่วยกิต

HRD 6101

ปรัชญาและหลักการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 6102

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้เรียนผู้ใหญ่

3 หน่วยกิต

HRD 6103

การวางแผนการพัฒนาและการจัดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

HRD 6104

วิจัยและสถิติทางการศึกษา

3 หน่วยกิต

HRD 6105

การศึกษางานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 6106

การฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 6108

การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน

3 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

HRD 6107

สัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 7099

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

HRD 7097

การสอบประมวลความรู้

0 หน่วยกิต

HRD 7099

วิทยานิพนธ์

3 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

2. แผนการศึกษา สำหรับนักศึกษาแผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

HRD 6000

การใช้ภาษาอังกฤษด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(3) หน่วยกิต

HRD 6001

พฤติกรรมการเรียนรู้และกระบวนการคิดของมนุษย์

(3) หน่วยกิต

RAM 6000

ความรู้คู่คุณธรรม

(3) หน่วยกิต

RAM 6003

บัณฑิตศึกษา

(3) หน่วยกิต

HRD 6101

ปรัชญาและหลักการจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 6102

การเรียนรู้ของผู้ใหญ่และผู้เรียนผู้ใหญ่

3 หน่วยกิต

HRD 6103

การวางแผนการพัฒนาและการจัดโครงการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

HRD 6104

วิจัยและสถิติทางการศึกษา

3 หน่วยกิต

HRD 6105

การศึกษางานวิจัยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 6106

การฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 6108

การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประชาคมอาเซียน

3 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

สารนิพนธ์

HRD 6107

สัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD …….

วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา

9 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ

HRD 6107

สัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD …….

วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา

9 หน่วยกิต

รวม

12 หน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

สารนิพนธ์

HRD 7098

สารนิพนธ์

3 หน่วยกิต

HRD 7097

การสอบประมวลความรู้

0 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

การศึกษาอิสระ

HRD 7096

การศึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 หน่วยกิต

HRD 7097

การสอบประมวลความรู้

0 หน่วยกิต

รวม

3 หน่วยกิต

รวมทั้งสิ้น

36 หน่วยกิต

นักศึกษาแผน ก2 และแผน ข จะต้องสอบประมวลความรู้ ภายหลังสอบผ่านครบทุกกระบวนวิชา และจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A.) ไม่ต่ำกว่า 3.00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่