หลักสูตรปริญญาเอก

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Human Resource Development

 

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Human Resource Development)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Human Resource Development)

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริหารหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนา-ทรัพยากรมนุษย์ ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประธานกรรมการบริหารโครงการฯ

 

4. ปรัชญา

ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแห่งการเรียนรู้

 

5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย โดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับดุษฎีบัณฑิตที่มี ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัยระดับสูง

2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีขีดความสามารถสูง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวิจัยค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรได้

3. เพื่อผลิตบุคลากรวิชาชีพด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถปรับใช้ความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีมโนธรรมสำนึก

 

6. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 13

 

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 ข้อ 15

 

8. ระบบการศึกษา

การดำเนินการสอนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร-มนุษย์ ดำเนินการสอนด้วยระบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary System) เป็นการเปิดสอนภาคพิเศษ เพื่อดำเนินการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาการศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลา ในการศึกษาภาคละไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

 

9. โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหลักสูตรแบบ 2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ซึ่งรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยกำหนดให้ศึกษารายวิชา (Coursework) ตามที่กำหนดในหลักสูตร และการทำดุษฎีนิพนธ์ (Dissertation) จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 54 หน่วยกิต โดยกำหนดโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

9.1 หมวดวิชาเตรียมความพร้อม (6 หน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วย กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้

1) HRD 8101 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร (Human Behaviors in Organizations) 3 หน่วยกิต

2) HRD 8102 กระบวนการคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking Process) 3 หน่วยกิต

9.2 หมวดวิชาภาษา/สถิติและคอมพิวเตอร์ (9 หน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต) ประกอบด้วย กระบวนวิชา ดังต่อไปนี้

1) HRD 8103 ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (English for Human Resource Development) 3 หน่วยกิต

2) HRD 8104 สถิติเพื่อการวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Statistics for Research in Human Resource Development) 3 หน่วยกิต

3) HRD 8105 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Technology for Human Resource Development) 3 หน่วยกิต

9.3 หมวดวิชาเอก (18 หน่วยกิต) นักศึกษาจะต้องเรียนกระบวนวิชาทั้งหมด ในหมวดนี้

1) HRD 9201 ปรัชญาและทฤษฎีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Philosophy and Theories of Human Resource Development) 3 หน่วยกิต

2) HRD 9202 ระเบียบวิธีการวิจัยสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Research Methodology in Human Resource Development) 3 หน่วยกิต

3) HRD 9203 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร (Strategic Planning in Organization Development) 3 หน่วยกิต

4) HRD 9204 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Strategic Development Programs in Human Resource Development ) 3 หน่วยกิต

5) HRD 9205 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงยุทธศาสตร์บูรณาการ (Strategically Integrated Human Resource Development) 3 หน่วยกิต

ติดต่อเรา

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย ชั้น 9 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108547 -02310-8933
หมายเลขโทรสาร : 02-3108548

แผนที่