:: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

No.เรื่องView 
1ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำและหลักสูตรการทำงานเป็นทีม365
2ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"179
3 การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ257
4โครงการอบรม ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์173
5โครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 166

แนะแนวการศึกษา

No.เรื่องView 
1หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี1356
2อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗422
3ม.ร. 30 ประจำภาคเรียนที่ 1/57 (ใช้ตรวจดูวันและเวลาสอบ)263
4การขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต218
5การปริ้นตารางสอบไล่รายบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์285
Perpage:
 หัวข้อข่าวView 
 
 
 
 
 ติดตามข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิยต์) ประจำปีการศึกษา 25581403 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เรียน เสาร์-อาทิตย์)533 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO) รุ่นที่ ๑๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘237 
 ประกาศ กำหนดลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท CCO. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘307 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D รุ่นที่ ๑๑353 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา และการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘255 

ข่าวมหาวิทยาลัย


รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี