:: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก

  • ประกาศเรื่องการเลือกเรียนหมวดวิชาโท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเลือกเรียนหมวดวิชาโท ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของคณะนั้น ๆ (ถ้าวิชาโทในสาขาใดบังคับให้เรียน 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียนให้ครบทั้ง 24 หน่วยกิต) และไม่ซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชาเอกในสาขาวิชาที่เรียน ในส่วนสาขาวิชาโทที่บังคับให้เรียนไม่ถึง 18 หน่วยกิต   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มเติมในสาขานั้น ๆ ให้ครบตามจำนวน 18 หน่วยกิต
No results found.

Perpage:
 หัวข้อข่าวView 
 
 
 
 
 ปฏิทินการตรวจรูปแบบภาค 2S-255732 
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาเก่า) ภาค 2-255735 
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Ph.D รุ่นที่11234 
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการพิเศษ (CCO.11)334 
 ประกาศ กำหนดเปิดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗87 
 ประกาศการเรียนกระบวนวิชา RAM6000 และ RAM6003 ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษรุ่น 20 และ CCO.10517 
 เอกสารในการแจ้งจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท139 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง133 

ข่าวมหาวิทยาลัย


รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี