Faculty of Human Resource Development, Ramkhamhaeng University

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

Welcome

 

Welcome to HRD

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

สายตรงคณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต อินทวงศ์

อาจารย์ประจำคณะ

อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

วันเวลาทำการ(นอกเวลาราชการ)

วันเวลาทำการ(นอกเวลาราชการ) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตารางสอบที่คณะจัดสอบเอง คณะทรัพยากรมนุษย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ตารางสอบที่คณะจัดสอบเอง คณะทรัพยากรมนุษย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘....

อ่านรายละเอียด »

view : 76 | 5 ก.พ. 2559

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการขอขรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการเขียนงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการขอขรับทุนอุดหนุนและส่งเสริมการเขียนงานนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ....

อ่านรายละเอียด »

view : 306 | 9 ธ.ค. 2558

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ Ph.D 12
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย....

อ่านรายละเอียด »

view : 1345 | 16 พ.ย. 2558

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO.12)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา....

อ่านรายละเอียด »

view : 1940 | 16 พ.ย. 2558

ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ปฏิทินการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ประจำภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘....

อ่านรายละเอียด »

view : 521 | 5 ต.ค. 2558

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อ กำหนดเปิดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท (CCO) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อ กำหนดเปิดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาโท โครงการศึกษาภาคพิศษ หลัก....

อ่านรายละเอียด »

view : 1016 | 19 ต.ค. 2558