คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก

  • ประกาศเรื่องการเลือกเรียนหมวดวิชาโท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเลือกเรียนหมวดวิชาโท ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของคณะนั้น ๆ (ถ้าวิชาโทในสาขาใดบังคับให้เรียน 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียนให้ครบทั้ง 24 หน่วยกิต) และไม่ซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชาเอกในสาขาวิชาที่เรียน ในส่วนสาขาวิชาโทที่บังคับให้เรียนไม่ถึง 18 หน่วยกิต   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มเติมในสาขานั้น ๆ ให้ครบตามจำนวน 18 หน่วยกิต

No results found.
Perpage:
 หัวข้อข่าวView 
 
 
 
 
 ประกาศ กำหนดเปิดสอนกระบวนวิชาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗48 
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการพิเศษ (CCO.11)213 
 ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Ph.D รุ่นที่11123 
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน (นักศึกษาเก่า) ภาค 2-255717 
 ปฏิทินการตรวจรูปแบบภาค 2S-255717 
 ประกาศตารางเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557654 
 ประกาศการเรียนกระบวนวิชา RAM6000 และ RAM6003 ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษรุ่น 20 และ CCO.10484 
 ชมวีดิทัศน์บรรยายกระบวนวิชา RAM1000106 
 รายชื่อคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษและโครงการพิเศษ243 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง100 

รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี