ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก

  • ประกาศเรื่องการเลือกเรียนหมวดวิชาโท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเลือกเรียนหมวดวิชาโท ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของคณะนั้น ๆ (ถ้าวิชาโทในสาขาใดบังคับให้เรียน 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียนให้ครบทั้ง 24 หน่วยกิต) และไม่ซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชาเอกในสาขาวิชาที่เรียน ในส่วนสาขาวิชาโทที่บังคับให้เรียนไม่ถึง 18 หน่วยกิต   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มเติมในสาขานั้น ๆ ให้ครบตามจำนวน 18 หน่วยกิต

No results found.
Perpage:
 หัวข้อข่าวView 
 
 
 
 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ครั้งที่ ๕ ปี ๒๕๕๗ (The 5th Human Resource Development Workshop Project 2014) เรื่อง “International M&A’s: The Challenge for Leadership”36 
 ประกาศรายชื่อสอบประมวลความรู้ข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (แผน ข) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗49 
 ประกาศตารางเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557277 
 การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (แผน ข) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗137 
 ประกาศการเรียนกระบวนวิชา RAM6000 และ RAM6003 ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษรุ่น 20 และ CCO.10139 
 กำหนดเปลี่ยนแปลงตารางการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)286 

รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี