:: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

No.เรื่องView 
1ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำและหลักสูตรการทำงานเป็นทีม424
2ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"193
3 การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ287
4โครงการอบรม ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์190
5โครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 182

แนะแนวการศึกษา

No.เรื่องView 
1หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี1689
2อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗463
3ม.ร. 30 ประจำภาคเรียนที่ 1/57 (ใช้ตรวจดูวันและเวลาสอบ)291
4การขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต252
5การปริ้นตารางสอบไล่รายบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์306
Perpage:
 หัวข้อข่าวView 
 
 
 
 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (CCO.)252 
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการพิเศษ (CCO.11)408 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ)1206 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D รุ่นที่ ๑๑546 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา และการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘379 

ข่าวมหาวิทยาลัย


รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี