คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก

  • ประกาศเรื่องการเลือกเรียนหมวดวิชาโท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเลือกเรียนหมวดวิชาโท ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของคณะนั้น ๆ (ถ้าวิชาโทในสาขาใดบังคับให้เรียน 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียนให้ครบทั้ง 24 หน่วยกิต) และไม่ซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชาเอกในสาขาวิชาที่เรียน ในส่วนสาขาวิชาโทที่บังคับให้เรียนไม่ถึง 18 หน่วยกิต   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มเติมในสาขานั้น ๆ ให้ครบตามจำนวน 18 หน่วยกิต

No results found.
Perpage:

รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี