:: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

No.เรื่องView 
1ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำและหลักสูตรการทำงานเป็นทีม202
2ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"112
3 การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ152
4โครงการอบรม ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์110
5โครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 113

แนะแนวการศึกษา

No.เรื่องView 
1หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี496
2อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗272
3ม.ร. 30 ประจำภาคเรียนที่ 1/57 (ใช้ตรวจดูวันและเวลาสอบ)158
4การขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต140
5การปริ้นตารางสอบไล่รายบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์110

ข่าวมหาวิทยาลัย


รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี