:: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ทรัพยากรมนุษย์มีคุณค่า ต้องพัฒนาให้ทันโลก

  • ประกาศเรื่องการเลือกเรียนหมวดวิชาโท สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การเลือกเรียนหมวดวิชาโท ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งในทุกคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นไปตามกฏเกณฑ์ของคณะนั้น ๆ (ถ้าวิชาโทในสาขาใดบังคับให้เรียน 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเรียนให้ครบทั้ง 24 หน่วยกิต) และไม่ซ้ำซ้อนกับกระบวนวิชาเอกในสาขาวิชาที่เรียน ในส่วนสาขาวิชาโทที่บังคับให้เรียนไม่ถึง 18 หน่วยกิต   ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทเพิ่มเติมในสาขานั้น ๆ ให้ครบตามจำนวน 18 หน่วยกิต

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

No.เรื่องView 
1ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำและหลักสูตรการทำงานเป็นทีม127
2ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"74
3 การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ103
4โครงการอบรม ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์76
5โครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 72

แนะแนวการศึกษา

No.เรื่องView 
1หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี271
2อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗210
3ม.ร. 30 ประจำภาคเรียนที่ 1/57 (ใช้ตรวจดูวันและเวลาสอบ)107
4การขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต82
5การปริ้นตารางสอบไล่รายบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์81

ข่าวมหาวิทยาลัย


รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี