:: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

No.เรื่องView 
1ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำและหลักสูตรการทำงานเป็นทีม321
2ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"164
3 การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ231
4โครงการอบรม ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์158
5โครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 154

แนะแนวการศึกษา

No.เรื่องView 
1หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี1056
2อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗381
3ม.ร. 30 ประจำภาคเรียนที่ 1/57 (ใช้ตรวจดูวันและเวลาสอบ)234
4การขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต193
5การปริ้นตารางสอบไล่รายบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์266
Perpage:
 หัวข้อข่าวView 
 
 
 
 
 ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รุ่นที่ ๑๑122 
 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการพิเศษ (CCO.11)171 
 ติดตามข่าวการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์-อาทิยต์) ประจำปีการศึกษา 2558586 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (CCO) รุ่นที่ ๑๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘51 
 ประกาศ กำหนดลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโท CCO. ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘117 
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต Ph.D รุ่นที่ ๑๑173 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา และการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘85 

ข่าวมหาวิทยาลัย


รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี