:: คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาปวงชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า

No.เรื่องView 
1ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรภาวะผู้นำและหลักสูตรการทำงานเป็นทีม574
2ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557"249
3 การรับสมัครงานของสถานประกอบการต่างๆ381
4โครงการอบรม ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์250
5โครงการส่งเสริมสุขภาพ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 238

แนะแนวการศึกษา

No.เรื่องView 
1หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี2577
2อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗582
3ม.ร. 30 ประจำภาคเรียนที่ 1/57 (ใช้ตรวจดูวันและเวลาสอบ)394
4การขอตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต308
5การปริ้นตารางสอบไล่รายบุคคลในระบบคอมพิวเตอร์382
Perpage:
 หัวข้อข่าวView 
 
 
 
 
 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (CCO.)585 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) แผน ข (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255813 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) แผน ข (CCO) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255812 
 การสอบประมวลความรู้ข้อเขียน (แผน ก๒) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗117 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ข้อเขียน (แผน ข) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘73 
 ระเบียบการสอบประมวลความรู้121 
 กำหนดเรียนกระบวนวิชา RAM 6000 ความรู้คู่คุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (CCO.11)181 
 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการศึกษา และการตรวจรูปแบบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘753 

ข่าวมหาวิทยาลัย


รศ. ดร. โฆษิต อินทวงศ์
สายตรงคณะบดี